Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej

Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej prowadzi Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), a także z Polską Akcją Humanitarną.

Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej

Innowacyjny program dostosowany do współczesnych wyzwań humanitarnych powstał dzięki połączeniu kompetencji i umiejętności pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz unikalnego doświadczenia Polskiej Akcji Humanitarnej. Słuchacze studiów zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności.
Będą mieli możliwość obcowania z wybitnym specjalistami o dorobku międzynarodowym, jak również doświadczonymi pracownikami humanitarnymi, którzy nieśli pomoc w najbardziej wymagających zakątkach świata.

Absolwenci studiów zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu prawa, polityki, bezpieczeństwa, pracy humanitarnej w terenie, zarządzania projektami, niezbędną do organizowania i udzielania pomocy humanitarnej. Zdobytą wiedzę i kompetencje wykorzystają w jednostkach administracji państwowej, samorządach, organizacjach międzynarodowych, organizacji pozarządowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

Forma zaliczenia: kolokwia modułowe na ocenę.

Absolwenci rocznych studiów otrzymają dyplom wydany przez 3 instytuty-wydziały uniwersyteckie oraz Polską Akcję Humanitarną.

Modułowy program studiów

Program studiów został podzielony na 5 modułów:

  • moduł wstępnyobejmujący zagadnienia pojęcia pomocy humanitarnej, dawców i biorców tejże pomocy, rodzajów sytuacji kryzysowych, w których pomoc humanitarna jest świadczona, uwarunkowań udzielania pomocy humanitarnej;
  • moduł geopolityczno-prawny, w którym studenci będą zgłębiać teorię konfliktów zbrojnych i specyfikę poszczególnych konfliktów oraz otrzymają podstawy z zakresu antropologii konfliktów zbrojnych, zostaną wprowadzeni do prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka, prawa uchodźców, międzynarodowego prawa karnego, prawa krajowego, norm prawnych mających zastosowanie w sytuacji katastrofy naturalnej;
  • moduł „klastry pomocy humanitarnej”obejmujący podstawowe klastry, którymi posługuje się Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (UN OCHA), a mianowicie dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych, bezpieczeństwo żywnościowe i warunki życia, schronienie i nieżywnościowe artykuły pierwszej potrzeby, edukacja, zdrowie, zarządzanie obozami dla uchodźców, ochrona ludności cywilnej, logistyka i komunikacja, a ponadto wpływ środowiska na możliwość świadczenia pomocy humanitarnej oraz samej działalności pracowników humanitarnych na środowisko.
  • moduł „inne aspekty pracy w terenie”, w czasie którego przedstawione zostaną zagadnienia bezpieczeństwa personelu humanitarnego, zarządzania oraz uwarunkowań zarządzania pomocą humanitarną, etyki oraz technik negocjacyjnych.
  • moduł „zarządzanie projektami”to moduł poświęcony procesowi realizacji projektu od przygotowania projektu po pisanie końcowego raportu.

Całość obejmuje 178 H. Za dodatkową opłatą studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy. Studia są skierowana do osób zajmujących się lub chcących się zajmować pomocą humanitarną w instytucjach rządowych i w organizacjach pozarządowych oraz do studentów zainteresowanych tematyką pomocy humanitarnej.

Absolwenci rocznego studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez 3 wydziały uniwersyteckie oraz Polską Akcję Humanitarną.

Czas trwania studiów

II semestry ( I rok akademicki)

Czesne

4.000 PLN – Opłata  jednorazowa, płatna do 31 października (każdego roku)
4.200 PLN – Opłata  w systemie ratalnym (2 raty):

  • I rata (2100 zł) płatna do 31 października (każdego roku)
  • II rata (2100 zł) płatna do 15 stycznia (każdego roku)

read also

About the Programme

The Master Programme in Humanitarian Action (HA) provides students with a broad education and training in the area of international humanitarian action, in which critical…

Admission

All applicants must follow the joint application procedure as established by the NOHA consortium. Candidates are chosen on the basis of the quality of their…

Wnpism