Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej prowadzi Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), a także z Polską Akcją Humanitarną.

Innowacyjny program dostosowany do współczesnych wyzwań humanitarnych powstał dzięki połączeniu kompetencji i umiejętności pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz unikalnego doświadczenia Polskiej Akcji Humanitarnej. Słuchacze studiów zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności.
Będą mieli możliwość obcowania z wybitnym specjalistami o dorobku międzynarodowym, jak również doświadczonymi pracownikami humanitarnymi, którzy nieśli pomoc w najbardziej wymagających zakątkach świata.

Absolwenci studiów zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu prawa, polityki, bezpieczeństwa, pracy humanitarnej w terenie, zarządzania projektami, niezbędną do organizowania i udzielania pomocy humanitarnej. Zdobytą wiedzę i kompetencje wykorzystają w jednostkach administracji państwowej, samorządach, organizacjach międzynarodowych, organizacji pozarządowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

Forma zaliczenia: kolokwia modułowe na ocenę.

Absolwenci rocznych studiów otrzymają dyplom wydany przez 3 instytuty-wydziały uniwersyteckie oraz Polską Akcję Humanitarną.

REKRUTACJA 2016/2017

Kontakt z Sekretariatem Studiów Podyplomowych Pomocy Humanitarnej.


MODUŁOWY proGRAM STUDIÓW

Program został podzielony na 6 modułów:

  • moduł wstępny obejmujący zagadnienia pojęcia pomocy humanitarnej, dawców i biorców tejże pomocy, rodzajów sytuacji kryzysowych, w których pomoc humanitarna jest świadczona, uwarunkowań udzielania pomocy humanitarnej;
  • moduł geopolityczny, w którym studenci będą zgłębiać teorię konfliktów zbrojnych i specyfikę poszczególnych konfliktów oraz otrzymają podstawy z zakresu antropologii konfliktów zbrojnych;
  • moduł prawny obejmujący m.in. wprowadzenie do prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka, prawa uchodźców, międzynarodowego prawa karnego, prawa krajowego, norm prawnych mających zastosowanie w sytuacji katastrofy naturalnej;
  • moduł klastry pomocy humanitarnej obejmujący podstawowe klastry, którymi posługuje się Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (UN OCHA), a mianowicie dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych, bezpieczeństwo żywnościowe i warunki życia, schronienie i nieżywnościowe artykuły pierwszej potrzeby, edukacja, zdrowie, zarządzanie obozami dla uchodźców, ochrona ludności cywilnej, logistyka i komunikacja, a ponadto wpływ środowiska na możliwość świadczenia pomocy humanitarnej oraz samej działalności pracowników humanitarnych na środowisko;
  • moduł inne aspekty pracy w terenie, w czasie którego przedstawione zostaną zagadnienia bezpieczeństwa personelu humanitarnego, zarządzania oraz uwarunkowań zarządzania pomocą humanitarną, etyki oraz technik negocjacyjnych;
  • moduł zarządzanie projektami to moduł poświęcony procesowi realizacji projektu od przygotowania projektu po pisanie końcowego raportu.

Całość obejmuje 178 H. Za dodatkową opłatą studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy. Studia są skierowana do osób zajmujących się lub chcących się zajmować pomocą humanitarną w instytucjach rządowych i w organizacjach pozarządowych oraz do studentów zainteresowanych tematyką pomocy humanitarnej.

Pobierz program.

Pobierz Program II zjazdu.

Pobierz Program III-IV zjazdu.

Pobierz Program V zjazdu.

edycja 2015/2016 - program

Zagadnienia wstępne

 Wprowadzenie do pomocy humanitarnej i rozwojowej

 Kacper Kosowicz

 PAH

4H 

 Edukacja globalna (rzetelna edukacja i informacja o krajach Globalnego Południa)

 Marcin Wojtalik

 PAH

 2H

rodzaje sytuacji kryzysowych    

Klęski żywiołowe

Prof. Jerzy Makowski

WGiSR

2H

Konflikty zbrojne 

Dr Marek Madej 

ISM 

2H 

Sytuacje kryzysowe 

Dr Marek Madej 

ISM 

2H 

dawcy pomocy humanitarnej    

Państwa

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

ISM

2H 

Organizacje międzyrządowe

Dr Tomasz Kamiński

WPiA

2H 

Organizacje pozarządowe, standardy i kodeksy ich postępowania

Dr Dorota Heidrich

ISM

2H 

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Dr Elżbieta Mikos-Skuza

WPiA 

4H 

Unia Europejska

Prof. Maria M. Kenig-Witkowska

WPiA 

2H 


Teoria konfliktów zbrojnych (źródła, charakterystyka, fazy)

Dr Marek Madej

ISM

6H

 Antropologia konfliktów zbrojnych

Dr Hanna Schreiber

ISM

4H

 Specyfika konfliktów zbrojnych (Europa, Afryka, Azja, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska)

Dr Marek Madej, Dr Kamila Pronińska

ISM

14H

 Prawo międzynarodowe publiczne – wstęp

Prof. Zdzisław Galicki

WPiA

2H

 Prawa człowieka (w tym prawo uchodźcze)

Prof. Zdzisław Galicki, Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

WPiA/ISM

12H

 Międzynarodowe prawo humanitarne

Dr Elzbieta Mikos-Skuza, Dr Patrycja Grzebyk

WPiA/ISM

14H

 Międzynarodowe prawo karne

Prof. Karol Karski

WPiA

4H

 Regulacje prawne dotyczące katastrof (IDRL)

Dr Patrycja Grzebyk

ISM

2H

 Prawo krajowe polskie

Prof. Jacek Jagielski

WPiA

2H

Współpraca z organizacją partnerską w kraju realizacji projektu

Witold Hebanowski, Fundacja Inna Przestrzeń

2H

Praca nad wspólnym pomysłem (drzewo problemów)

Witold Hebanowski

2H

Budowanie zaplecza projektu (pozyskiwanie funduszy / partnerów)

Witold Hebanowski

2H

Tworzenie projektu (matryca logiczna)

Witold Hebanowski

2H

Praca nad budżetem i harmonogramem

Witold Hebanowski

2H

Opracowywanie założeń monitoringu i ewaluacji

Witold Hebanowski

2H

Raportowanie do donora

Witold Hebanowski

2H

Facylitacja spotkania zespołu zadaniowego

Dr Zbigniew Czwartosz

4H

Zasady dobrego koordynatora, praktyka realizacji projektów

Witold Hebanowski

2H

Warsztaty

Witold Hebanowski

4H

System humanitarny – koncepcja podziału klastrowego

PAH

2H

Uchodźcy, osoby przesiedlone wewnętrznie (IDP) i repatrianci

PAH

4H

Status uchodźców, osób przesiedlonych wewnętrznie (IDP) i repatriantów w świetle prawa polskiego

WPiA

2H

Dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych oraz promocja higieny (WASH -Water Sanitation and Hygiene)

PAH

6H

Zapewnienie schronienia i niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby (shelter and non-food items)

PAH

4H

Dostęp do opieki medycznej

PAH

4H

Ochrona ludności cywilnej

PAH

6H

Dostęp do żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe (FSL)

PAH

4H

Dostęp do edukacji w sytuacjach kryzysowych

PAH

4H

Edukacja Globalna

PAH

2H

Bezpieczeństwo, logistyka i wsparcie operacyjne

PAH

4H

Środowisko a pomoc humanitarna

WGiSR

4H

Zagadnienia przekrojowe

PAH

2H

Warsztaty

PAH

6H

Rola mediów w czasie kryzysów

Dr Robert Łuczak

WGiSR

4H

Negocjacje

Dr Kamila Pronińska

ISM

4H

Uwarunkowania i zasady zarządzania pomocą humanitarną

Monika Miłowska

UN Global Compact

8H

Kurs pierwszej pomocy

PCK

ok. 16H

Prezentacje organizacji sektora humanitarnego

Różne organizacje

ok. 10H